Класних керівників

Відомості про членів методичного об’єднання
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Клас Кількість учнів Педагогічний стаж Категорія, звання Методична тема
Булгакова Світлана Володимирівна 25 34 вища, старший вчитель Розвиток екологічного світогляду учнів
Багінська Мирослава Сергіївна 28 9 спеціаліст Формування правової культури
Павленко Ксенія Павлівна 23 22 вища Розвиток екологічного світогляду учнів
Власюк Наталія Миколаївна 23 33 вища Формування особистості учня
Юрьянс Ольга Леонідівна 22 7 спеціаліст Формування особистості учня
Івасенко Юлія Ігорівна 26 7 ІI категорія Формування духовності учнів
Москаленко Аліна Миколаївна 25 12 ІI категорія  Формування духовності учнів
Мишура Світлана Борисівна 24 35 вища, вчитель-методист Проведення родинних свят
Калашник Лілія Василівна 26 26 вища Проведення родинних свят
Ходаківська Любов Петрівна 31 36 вища Формування навичок здорового способу життя
Мартенко Олена Анатоліївна 36 30 вища, вчитель методист Формування свідомого виконання учнями правових та моральних норм
Василишина Анна Дмитрівна 28 18 І категорія Формування свідомих моральних норм
Омельченко Вікторія Анатоліївна 31 21 вища Формування особистості громадянина України
Маховський Микола Володимирович  19 28 вища, вчитель методист  Формування вихованості учнів
Капустянська Юлія Олександрівна 19 24 вища, старший вчитель Розвиток здібностей учнів
Хвостенко Тетяна Миколаївна 10А 29 29 вища, старший вчитель Формування патріотизму
Максюта Леся Анатоліївна 10Б 33 22 вища Формування моральних норм
Білецька Світлана Володимирівна 11 22 34 вища, вчитель-методист Краєзнавство як форма громадянського виховання
Фесенко Валерія Сергіївна 30 8 І категорія Розвиток здібностей учнів
Мудрак Галина Василівна 29 38 вища Формування особистості громадянина України
Сирота Надія Вікторівна 29 9 ІІ категорія Згуртування класного колективу
Сальникова Галина Григорівна 29 34 вища, вчитель методист Розвиток здібностей дитини

Інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу у 2022-2023 н.р.

Вимоги до ведення класного журналу


Шкільна документація класного керівника

Основним документом класу є класний журнал. Класний керівник починає заповнювати його на самому початку навчального року і веде журнал упродовж року. Всі необхідні записи він робить самостійно, не залучаючи до заповнення журналу учнів класу.

Класний керівник повинен:

 • вивчати журнал не рідше одного разу на тиждень, спостерігаючи за успішністю своїх вихованців;
 • завжди знати причини пропусків учнями навчаль­них днів і окремих уроків;
 • завжди бути в курсі переживань і труднощів своїх ви­хованців;
 • тісно співпрацювати з учителями-предметниками, пояснювати й доводити до їхнього відома всі проб­леми учнів;
 • чітко й акуратно робити записи в журналі;
 • виконувати всі вимоги навчальної частини.

Підсумкові оцінки за кожний семестр або рік заносяться класним керівником у зведену відомість. Класний керівник записує в класному журналі імена і прізвища учнів за абеткою, заповнює розділ «Загальні відомості про учнів», відзначає кількість уроків, пропущених учнем, і підбиває підсумки про кількість днів і уроків, пропущених кожним учнем за семестр і навчальний рік.

Класний керівник відповідає за стан журналу свого класу стежить за систематичністю ведення журналу вчителями-предметниками, що працюють у класі, аналізує успішність учнів, об’єктивність виставлення підсумкових і семестрових оцінок, відомості про батьків.

Якщо в житті дитини та в її родині відбулися які-небудь зміни, класний керівник зобов’язаний негайно зафіксувати їх у своєму класному журналі (змінилася адреса, телефон, сімейна ситуація).

З допомогою класного журналу класний керівник під­биває підсумки успішності класного колективу за на­вчальний тиждень. Класний керівник повинен щотижня аналізувати успішність учнів і повідомляти батьків про їхні на­вчальні результати.

Форми повідомлення можуть бути різними: запро­шення для індивідуальної бесіди, виставлення оцінок у щоденник класним керівником, виписування ним на окремому аркуші оцінок із журналу та вклеювання їх у щоденник учня.

Класний керівник систематично аналізує навчальну ситуацію у своєму класі за предметами і звертає увагу вчителів-предметників на:

наповнюваність оцінок;

– об’єктивність виставлення оцінок;

– індивідуальну роботу з дітьми, що часто хворіють;

– індивідуальну роботу з учнями із високим рівнем на­вчальних

досягнень;

– індивідуальну роботу з проблемними учнями.

Особливу увагу класний керівник приділяє аналізу пропусків занять учнями без поважних причин. При цьому він звертає увагу на такі моменти:

– періодичність пропусків занять;

– на уроках яких учителів учень найчастіше від­сутній;

– з ким із однокласників учень пропускає уроки;

– разом із соціальним педагогом ана­лізує причини

пропусків уроків та розробляє спосо­би впливу на такого учня.

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:

 • з’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі; • бесіди з учнями, що запізнюються на уроки; • організація чергування по класу; • індивідуальна робота з учнями; • контроль зовнішнього вигляду учнів;

Щотижня:

 • проведення годин класного керівника; • проведення заходів у класі за планом роботи; • організація діяльності органів учнівського самоврядування; • контроль за виконанням доручень; • робота з батьками; • робота з вчителями, що працюють у класі; • збір довідок про хвороби учнів.

Щомісяця:

 • проведення класних зборів; • проведення бесід з безпеки життєдіяльності; • відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі; • тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу; • контроль наявності учнівських робочих зошитів; • зустріч з батьківським активом; • відвідування учнів удома.

Один раз на семестр:

 • оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту; • заповнення табелів успішності та вручення їх учням; • проведення батьківських зборів; • участь у роботі семінару, методичного об’єднання класних керівників; • аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи; • складання плану роботи на канікули

Один раз на рік:

 • аналіз плану виховної роботи за попередній та складання на наступний навчальний рік; • проведення відкритого виховного заходу; • оформлення особових справ учнів; • статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня); • робота з підручниками (видавання, перевірка, здавання); • написання характеристик (за необхідністю); • страхування дітей від нещасних випадків.

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

 1. Класний журнал.
 2. Особові справи учнів.
 3. Табелі успішності.
 4. План виховної роботи.
 5. Матеріали виховних годин, годин спілкування, тощо.
 6. Розробки сценаріїв виховних заходів.
 7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.
 8. Щоденник роботи з “важкими учнями”.
 9. Протоколи батьківських зборів.
 10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів.
 11. Літопис або фотоальбом класу.

Методичну роботу шкільної професійної спільноти класних керівників у 2021-2022 н. р. зконцентровано  на  вирішенні проблемного питання:

«Діяльність класного керівника щодо створення умов для формування здоров’язберігаючої компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального потенціалу учнів»

Кредо: якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, бачити біля себе чесних, справедливих і добрих людей, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини

Шляхи розв’язання проблеми:

– через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;

– через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність;

– шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класним колективом.

Це не випадково, адже компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу виступає сьогодні як фактор оновлення змісту шкільної освіти.

Базові принципи в сучасній  освіті, які визначають основні напрями компетентнісного підходу до навчання та виховання:

 • вміння жити разом;
 • вміння вчитися;
 • вміння діяти;
 • вміння жити взагалі.

Тому завдання класного керівника – навчити жити. Учні, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися  інтелектуально, морально і фізично, що  фактично і є виконанням Закону України «Про Освіту», де говориться: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями».

Під формуванням життєвих компетентностей розуміють виховання у дитини здібності діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовувати набуті знання на практиці, брати на себе відповідальність та вчитись протягом всього життя.

Класні керівники зміст виховної діяльності будують у відповідності до наступних ключових ліній:

– ціннісне ставлення особистості до себе;

– ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

– ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

– ціннісне ставлення особистості до праці;

– ціннісне ставлення до природи;

– ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Робота з батьками в поточному навчальному році буде  спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Шляхом проведення загальношкільні батьківські збори (вересень, грудень, квітень), а також класні батьківських зборів з орієнтовними питаннями порядку денного:

1.Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я.

2.Робота з попередження дитячого травматизму.

3.Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст. 35:

– вплив сім’ї на середовище дитини;

– підготовка до закінчення навчального року;

– літній відпочинок учнів.


План роботи методичного об`єднання на 2022-2023 н. р.

1 засідання (вересень 2022)

1. Підсумки роботи ПС класних керівників за 2021-2022 н.р.
2. План виховної роботи класного керівника. Обговорення та затвердження плану роботи на 2021-2022 н.р.
3. Складання графіку проведення відкритих заходів.
4. Форми роботи класних керівників з учнями у рамках НУШ

 

2 засідання (листопад 2022)

1. Обдарованість: природа і сутність. Сирота Н.В.
2. Круглий стіл. Розвиток творчих здібностей учнів. Максюта Л.А.
3. Виступ. Креативність особистості, здатність до творчого нестандартного мислення – головна умова розвитку сучасного суспільства. Хвостенко Т.М.
4. Сучасні діти і безпечний інтернет.

 

3 засідання (січень 2023)

1. Діагностика особистості школярів. Анкетування: «Рівень вихованості учнів».
2. Булінг у дитячому середовищі і причини, наслідки, та шляхи його подолання. Калюжна Н.Н. – соціальний педагог
3. Профілактика агресивних форм поведінки серед учнівської молоді. Омельченко В.А
4. Обговорення методичної літератури на тему « Булінг».
5. Відкрите виховне заняття .

 

4 засідання (березень 2023)

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі. Мартенко О.А.
2. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування. Василишина А.Д.
3. Про результати контролю за якістю проведення виховних годин. Заступник директора з ВР Ковальчук Т.Д.
4. Ознайомлення з новинками фахової літератури. Телегуз Л.М.
5. Відкрите виховне заняття. Білецька С.В.

 

5 засідання (травень 2023)

1. Підсумки роботи професійної спільноти класних керівників у 2022-2023 навчальному році та визначення завдань колективу школи на новий навчальний рік. Пріоритети роботи кл. керівників на 2022-2023 н.р. Заступник директора з ВР Ковальчук Т.Д.
2. Тренінг. Аукціон психолого-педагогічних ідей. Калюжна Н.Н. – соціальний педагог
3.Скринька невирішених питань. Анкетування кл. керівників: « Перспективи діяльності ». Заступник директора з ВР Ковальчук Т.Д.